CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU C.I.P.CO

Tiếng Việt  jp

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Đài Loan Tăng Lương Cơ Bản Và Điều Chỉnh Mức Đóng Bảo Hiểm Của Người Lao Động Từ 01-01-2019

25/12/2018
Đăng bởi: Admin

Kể từ ngày 1/1/2019, Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản theo tháng tăng từ 22.000 Đài tệ/tháng lên 23.100 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 770 USD/tháng), biên độ tăng là 5%...

Theo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, ngày 16/8/2018, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 33 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản. Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:


6710d5d71e91f7cfae80

                          Hội đồng tiền lương Đài Loan họp thống nhất điều chỉnh mức lương cho người lao động

Kể từ ngày 1/1/2019, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 22.000 Đài tệ/tháng lên 23.100 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 770 USD/tháng), biên độ tăng là 5% (tăng 1100 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

20170911_151043
                                                     Môi giới Đài Loan phỏng vấn lao động tại văn phòng C.I.P.CO
9915b630d7c2379c6ed3

613b48b32941c91f9050
                                       Đào tạo nghề Khán hộ công gia đình tại trung tâm đào tạo C.I.P.CO

Ngoài ra, mức tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh như sau:
- Bảo hiểm lao động: Tổng mức tham gia bảo hiểm lao động là 10% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:
Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động(10%) x Hệ số người lao động chi trả(20%). Cụ thể mức đóng bảo hiểm lao động của người lao động nước ngoài có mức lương 23.100 đài tệ/ tháng là:
23.100 đài tệ x 10% x 20% = 462 đài tệ/ tháng
Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.
- Bảo hiểm y tế: Tổng mức tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:
Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế( 4,69%) x Hệ số người lao động chi trả(30%) . Cụ thể mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 23,100 đài tệ/tháng như sau:
23,100 đài tệ x 4,69% x 30% = 325 đài tệ/tháng.
Mức tham gia đóng bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình.

Theo Cục QLLĐNN

scroll top